Regulamin Sklepu Internetowego, Regulamin Zwrotów, oraz Regulamin Kształcenia

Regulamin Sklepu Internetowego i Regulamin Zwrotów

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem Dziczejemy.pl prowadzony jest przez DziczeJemy Sp. z o.o., z siedzibą w 20-704 Lublinie ul. Wojciechowska 5A/15 , NIP:7123457172 , REGON: 525606549 Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

§2 Warunki składania zamówień

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu www.dziczejemy.pl/sklep

 2. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z złożeniem zamówienia.

 3. Zamówienie uważa się za złożone po dokonaniu płatności.

§3 Ceny i Płatności

 1. Ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto.

 2. Klient ma prawo do wyboru jednej z dostępnych form płatności. 
  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie :  Płatności BLIK, karta płatnicza,
  przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
  Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

§4 Dostawa

 1. Koszty dostawy są podane na stronie sklepu. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10 zł do 35 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki.

 2. Termin wysyłki  wynosi 2-3 dni robocze.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub braków zamówienia prosimy kierować w ciągu 2 dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

 3. Kupujący ma prawo do składania reklamacji oraz pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

 4. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

Regulamin Zwrotów

§1 Prawo do zwrotu

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

§2 Procedura zwrotów

 1. Aby dokonać zwrotu, Klient musi wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu lub poinformować Sprzedawcę o decyzji zwrotu drogą mailową.

 2. Koszty zwrotu ponosi Klient, jeśli nie jest to wada fabryczna lub błąd wysyłającego.

§3 Zwrot środków

 1. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi równowartości towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

 2. Zwrot środków będzie realizowany na konto bankowe Klienta.

Regulamin kształcenia

Regulamin kształcenia określa całokształt zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem przez DziczeJemy Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin działalności edukacyjnej, szkoleń i kursów oraz zagranicznych kursów i szkoleń, sympozjów naukowych, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych dla zielarzy, fitoterapeutów, naturopatów, dietetyków oraz osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym zakresie oraz w szeroko pojętym rozwoju świadomości.

 • 1 FORMA PRAWNA

Firma DziczeJemy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042606, posiadającą NIP:712-345-71-72, REGON: 525606549; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN.

W współpracy z firma  GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja
Nip: EL116542763

 • 2 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
 1. Organizator – DziczeJemy Sp. z o.o. i firma GReco PRODUCTS
  2. Wykładowca – osoba fizyczna lub podmiot zatrudniony w dowolnej formie przez Organizatora.
  3. Uczestnik – osoba, która dokonała zgłoszenia, spełnia wymagania formalne i prawne została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu, która zawarła z Organizatorem umowę o uczestnictwo w Szkoleniu.
  4. Absolwent – uczestnik szkolenia, który uzyskał pozytywną ocenę, ukończył szkolenie i otrzymał zaświadczenie oraz certyfikat.
  5. Limit – ilość osób przewidzianych w szkoleniu
 • 3 MIEJSCE, CZAS i TERMINY ODBYWANIA SZKOLEŃ

1.Działalność edukacyjna może być prowadzona w siedzibie w ośrodkach naukowych, badawczych, rozwojowych, edukacyjnych, uniwersyteckich, organizacji pożytku publicznego, zrzeszeń, organizacji zawodowych i zielarskich oraz innych posiadających niezbędną infrastrukturę i zaplecze techniczne; zarówno w kraju, jak i za granicą.
2.Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora obejmuje również sympozja i konferencje naukowe oraz inne formy edukacyjne umożliwiające podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych.
3.Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora podlega wewnętrznemu Systemowi Zapewniania Jakości Kształcenia
4.Szkolenia mogą się odbywać w każdym dniu tygodnia i w każdym czasie, także w soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy.
5.Organizator może dokonywać zmian miejsca i terminów szkoleń oraz ustalać nowe harmonogramy z wyprzedzeniem 15 dni przed odbyciem się danej sesji szkolenia (danych zajęć), w szczególności w przypadku podziału uczestników na mniejsze grupy.
6.W przypadkach, gdy z powodu okoliczności nie zawinionych przez Organizatora albo okoliczności, którym Organizator w rozsądnej ocenie nie mógł zapobiec (np. nagła choroba osoby prowadzącej zajęcia objęte szkoleniem, przypadki losowe, siła wyższa odbycie danych zajęć objętych szkoleniem nie jest możliwe w terminie określonym umową lub wcześniej ustalonym harmonogramem, Organizator może odwołać te zajęcia, z zastrzeżeniem ust.8.

7.W przypadkach, o których mowa w ust.8 Organizator zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi możliwość skorzystania z takich samych zajęć w ramach innej grupy i/lub w innym terminie (zajęcia zastępcze) przypadającym nie później niż w okresie 3 miesięcy od terminu zajęć odwołanych. W przypadku braku zgody Uczestnika na zaproponowany prze Organizatora termin zajęć zastępczych, Organizator zaproponuje Uczestnikowi kolejne dwa terminy zastępcze przypadające nie później niż w okresie nie później niż w okresie 6 miesięcy od terminu zajęć odwołanych. Jeżeli jednak Uczestnik nie skorzysta z tych zajęć zastępczych, to Uczestnikowi korzystającemu ze szkolenia nie jako konsument nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia wobec Organizatora, natomiast Uczestnikowi, który ze szkolenia korzysta jako konsument, zostanie zwrócona część ceny proporcjonalna do ilości odwołanych zajęć (chyba że uczestnik pozostaje zobowiązany do zapłacenia Organizatorowi jakiejś należności – w takim przypadku owa część ceny zostanie zaliczona na poczet następnej wpłaty, do której dokonania uczestnik jest zobowiązany w przyszłości).
8.Postanowienia ust.8 stosuje się także w przypadku, gdy z powodu okoliczności nie zawinionych przez uczestnika, którym uczestnik w rozsądnej ocenie nie mógł zapobiec (np. nagła choroba, przypadki losowe, siła wyższa), nie było możliwe wzięcie przez uczestnika udziału w szkoleniu (zajęciach) w danym terminie – pod warunkiem, że zaistnienie takich okoliczności zostanie przez uczestnika udowodnione oraz że uczestnik powiadomił Organizatora o zaistnieniu tych okoliczności przed terminem rozpoczęcia danego szkolenia (zajęć). W razie nieziszczenia się takich warunków oraz w innych przypadkach nieobecności uczestnika na zajęciach, nie będą mu przysługiwać wobec Organizatora żadne roszczenia.
9.Informacje o zmianach harmonogramów/terminów szkoleń Organizator może publikować na swojej stronie internetowej oraz przekazywać uczestnikom szkolenia na adres pocztowy, poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy.
10.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest odbierać informacje przekazywane przez Organizatora na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy oraz publikowane na witrynie internetowej pod adresem www.dziczejemy.pl lub innych stronach wskazanych przez Organizatora.
11.Zmiany terminów szkolenia nie stanowią zmiany umowy o przeprowadzenie i udział w szkoleniu i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń, z zastrzeżeniem ust.6-9.

 • 4 WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE
 1. Organizator wykorzystuje w działalności edukacyjnej infrastrukturę DziczeJemy sp z o.o. oraz GReco PRODUCTS

 2. W przypadku prowadzenia działalności edukacyjnej poza tym ośrodkiem, wyposażenie będzie dostosowane do prowadzonych szkoleń.
  3. Wyposażenie dydaktyczne może być przygotowane przez dystrybutorów urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i środków.
 • 5 ZAKRES TEMATYCZNY

1.Organizator prowadzi szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz szkolenia praktyczne w zakresie towaroznawstwa zielarskiego, fitoterapii, naturoterapii, dietetyki, medycyny ludowej oraz rozwoju świadomości.
2.Szczegółowy, aktualny program szkoleń może być publikowany i dystrybuowany w dowolnej formie na wszelkich nośnikach, w tym elektronicznych i papierowych, w tym w każdym przypadku na stronie internetowej www.dziczejemy.pl

 

 

 • 6 PRZEZNACZENIE I ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

1.Szkolenia przeznaczone są dla:
a) zielarzy
b) fitoterapeutów
c) właścicieli sklepów zielarsko – medycznych
d) dietetyków
e) naturopatów
f) pasjonatów zielarstwa
2.Szkolenia są odpłatne – wysokość opłaty zamieszczona jest w programie szkolenia.
3. W przypadku opłaty w ratach, uczestnik szkolenia opłacając pierwszą ratę, zobowiązany jest do zapłacenia wszystkich pozostałych rat, niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu.
4.Zaliczka – udział w szkoleniu gwarantuje wniesienie zaliczki wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Szkolenia mogą być także nieodpłatne lub częściowo odpłatne, organizowane wyłącznie przez Organizatora, albo w kooperacji z dowolnym podmiotem lub osobą.
6.Szkolenia mogą korzystać z dofinansowania ze środków publicznych, Unii Europejskiej oraz z innych funduszy.
7. Opłaty za szkolenia mogą być finansowane z pożyczek i kredytów.
8. Opłaty za szkolenie mogą być dokonywane gotówką, przelewem bankowym tradycyjnym oraz poprzez platformę bankową.
9. Jeżeli Uczestnik szkolenia przesłał zgłoszenie na udział w szkoleniu i dokonał za nie zapłatę, nie przysługuje mu zwrot zapłaconej ceny, a jeśli dokonał płatności w ratach, zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny.
10. Z zastrzeżeniem ust.11, rezygnacja z udziału w szkoleniu, z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Organizator, nie zwalnia Uczestnika szkolenia z zapłacenia pełnej ceny zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu przesłania zgłoszenia na szkolenie, zaś w przypadku, gdy cena została już zapłacona, nie podlega ona zwrotowi.
11. Jeżeli zastosowania nie znajdują postanowienia § 3 ust.7-9, to w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika, który ze szkolenia korzysta jako konsument (w tym w przypadku opartego na postanowieniach umowy albo przepisach prawa wypowiedzenia albo odstąpienia od zawartej z takim uczestnikiem umowy), z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator albo z innych ważnych powodów, uczestnikowi zostanie zwrócona zapłacona wcześniej przez uczestnika część ceny proporcjonalna do ilości świadczeń (zajęć, szkoleń), z których uczestnik nie skorzystał wskutek tej rezygnacji (w tym wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej). W takich przypadkach Organizator może żądać zapłaty przez uczestnika kary umownej odpowiadającej 50% (pięćdziesięciu procentom) ceny tych świadczeń (zajęć, szkoleń), z których uczestnik nie skorzystał wskutek tej rezygnacji (w tym wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej). Kara nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jak też nie ogranicza stosowania postanowień art.746 § 1 Kodeksu cywilnego.

 • 7 REKRUTACJA
 1. Rekrutacja odbywa się w oparciu o zgłoszenie uczestnika na wybrany rodzaj szkolenia, które jest przez niego dokonywane poprzez przesłanie do Organizatora w formie elektronicznej lub osobiste zgłoszenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który może być zamieszczony na różnych stronach internetowych, forach i mediach zewnętrznych.
  2. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu zgłaszający potwierdza zapoznanie się z regulaminem, programem szkolenia i warunkami uczestnictwa oraz potwierdza, iż je akceptuje w całości oraz zobowiązany jest do wniesienia zapłaty za szkolenie zgodnie z informacją podaną w programie szkolenia.
  3. Z uwagi na zawodowy i profesjonalny cel szkoleń i ich przedmiotu uważać się będzie, że jeśli w treści Zgłoszenia zgłaszający nie zamieści odmiennego oświadczenia, to zgłaszający dokonuje zgłoszenia, a umowę o uczestnictwo w szkoleniu zawiera i będzie wykonywać – jako przedsiębiorca i w związku z przedmiotem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  4. Zgłoszenia nie opłacone nie będą poddawane kwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
  5. Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie do dnia wskazanego w warunkach szkolenia.
  6. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, które zostały opłacone.
  7. Rekrutacja może obejmować obowiązek wypełnienia przez zgłaszającego lub/i uczestnika kursu ankiety rekrutacyjnej umożliwiającej Organizatorowi w szczególności ocenę wiedzy zgłaszającego oraz sposób pozyskania wiedzy o szkoleniu.
 • 8 KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW
 1. Kwalifikacji do udziału w szkoleniu podlegają wyłącznie zgłoszenia, które są kompletne i zostały opłacone.
  2. Zgłoszenia do wysokości limitu uczestników oraz spełniające wymogi formalne i prawne potwierdzone przez Organizatora uzyskują status uczestnika zakwalifikowanego na szkolenie, o czym Uczestnik zostaje poinformowany. Limity uczestników szkolenia ustala Organizator.
  3. W przypadku przekroczenia limitu ilości uczestników określonej przez Organizatora, udział w szkoleniu jest uzależniony od uzyskania zgody Organizatora w oparciu o istniejące możliwości. W przypadku braku miejsc zgłaszający otrzymuje propozycję odbycia kursu w innym terminie.
  4. Kwalifikacja uczestników przeprowadzana jest przez Organizatora na podstawie zgłoszenia. Organizator weryfikuje informacje dotyczące wykształcenia zgłaszającego, jego tytułów naukowych, prawa wykonywania zawodu oraz jego danych osobowych.
  5. Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie ma prawo do udziału w szkoleniu oraz do otrzymywania wszelkich informacji z nim związanych, do zgłaszania do zakwalifikowania do zabiegu swoich pacjentów oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora.
  6. Uznaje się, że Uczestnik szkolenia, który przesłał zgłoszenie i dokonał opłaty, zawarł z Organizatorem Umowę na odbycie kompletnego szkolenia w ramach pełnego programu szkoleniowego, na który przesłał zgłoszenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnikowi nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym o zwrot zapłaconej ceny. Uczestnik szkolenia, który dokonuje płatności ratalnej, poprzez zapłatę pierwszej raty zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny za szkolenie w wyznaczonym terminie.
 • 11 ZASADY OGÓLNE
 1. Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt własny i własne ryzyko.
  2. Uczestnikom szkolenia nie przysługują żadne zwroty: jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania, innych nakładów, utraconych korzyści, ani też roszczenia lub odszkodowania.
  3. Opinie o szkoleniach prezentowane na stronach zarządzanych przez Organizatora zostały przez niego utrwalone poprzez ukazanie swobodnych i prawdziwych wypowiedzi wyłącznie Uczestników szkoleń przeprowadzonych przez Organizatora.
  4. Na stronach zarządzanych przez Organizatora prezentowane są wszelkie opinie wyrażone przez Uczestników szkoleń.
  5. Opinie naruszające ewentualnie dobra osobiste osób trzecich lub powszechnie przyjęte normy kultury, mogą być przez Organizatora niepublikowane lub usuwane.
  6. Opłaty za szkolenia oraz systemy rabatowania usług szkoleniowych, mogą być publikowane na wszelkich nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
  7. Organizator szkolenia może w każdym czasie i wedle swojego uznania podejmować decyzje o rabatowaniu usług w odniesieniu do cen obowiązujących w aktualnym cenniku.
  8. Organizator szkolenia ustala ceny na dany okres w sposób całkowicie suwerenny i nie wykorzystuje narzędzi, które mogą w sposób automatyczny lub pośredni, obniżać lub podwyższać regularne ceny na podstawie wcześniejszych zachowań konsumentów lub na podstawie automatycznego przyporządkowania danego nabywcy do określonej grupy.
  9. Organizator określa kontakt w sprawach dotyczących szczegółów związanych z dokonywanymi zakupami usług edukacyjnych – email: warsztaty@dziczejemy.pl , telefon: +48-535-096-385.
 • 12 FAKTURY W FORMIE ELEKTYRONICZNEJ
  Zgłaszający lub Uczestnik szkolenia, jako Nabywca:

1.Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, jako uprawniony lub/i w imieniu własnym do reprezentacji podmiotu lub/i samego siebie o danych wpisanych w rejestracji/zgłoszeniu na szkolenie, zgłaszający oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie mu przez Organizatora faktur (a także ewentualnych faktur korygujących i duplikatów faktur) w postaci elektronicznej oraz na ich doręczanie faktur w drodze elektronicznej, co nie wyklucza formy tradycyjnej – papierowej.
2. Akceptuje, że faktury w formie elektronicznej będą dostarczane w formacie PDF.
3. Akceptuje też formę elektroniczną polegającą na udostępnianiu faktury w formie elektronicznej na indywidualne konto zarządzane przez Sprzedającego posiadające pełną integralność, zabezpieczone loginem i hasłem.
4. W przypadku posiadania indywidualnego konta, Sprzedający będzie udostępniał te faktury z możliwością wielokrotnego pobierania i w takim przypadku zobowiązuje się do odbierania z tego konta wszelkich faktur.
5. Przyjmuje do wiadomości, iż faktury w formie elektronicznej będą dostarczane z adresu: warsztaty@dziczejemy.pl albo udostępniane na jego indywidualne konto administrowane przez Sprzedającego.
6. Wskazuje adres mojej poczty na potrzeby otrzymywania wszelkich faktur drogą elektroniczną zgodny z adresem wskazanym podczas rejestracji na szkolenie.
7. W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego przez Nabywcę powyżej, Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o nowym adresie pod rygorem uznania wszelkiej korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres e-mail za skutecznie doręczoną.
8. Przyjmuje do wiadomości, iż jako Nabywca zachowuje uprawnienia do wycofania zgody na formę elektroniczną otrzymywania faktur i w takim przypadku zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedającego z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni w formie elektronicznej na adres z którego przesyłane są faktury, lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
9. Przyjmuje do wiadomości, że podane przez Nabywcę dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych – DziczeJemy Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin, w celu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi Klauzuli Informacyjnej Dotyczącej Przetwarzania danych Osobowych znajdującej się w sekcji Ochrona Danych Osobowych Zgodnie z RODO: https://dziczejemy.pl/polityka-prywatnosci/
10. Akceptuję, iż faktury wystawione w formie elektronicznej są przechowywane przez Sprzedającego w jego wewnętrznej sieci komputerowej w sposób określony w art. 112a Ustawy o VAT oraz że Sprzedający tworzy kopie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi u Sprzedającego procedurami.

 

 

 • 13 WYKLUCZENIE ZE SZKOLENIA

W przypadku nie wypełnienia lub naruszenia przez Uczestnika szkolenia któregokolwiek z warunków określonych niniejszym Regulaminem, Organizatorowi w stosunku do takiej osoby przysługuje prawo do: odmowy udziału w szkoleniu, wykluczenia ze szkolenia, odmowy potwierdzenia ukończenia szkolenia; wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej, w każdym przypadku z zachowaniem przez Organizatora prawa do otrzymania lub zatrzymania przysługującego Organizatorowi wynagrodzenia i brakiem obowiązku jego zwrotu – chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

 • 14 POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA
 1. Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności zarówno w szkoleniach teoretyczno – praktycznych, jak i praktycznych dokonywane jest przez Organizatora – pozytywna ocena stanowi podstawę decyzji o ukończeniu szkolenia przez jego uczestnika.
  2. Sprawdzenie nabytej wiedzy może być przeprowadzane przez Organizatora w dowolny sposób, na podstawie pytań testowych, sprawdzianu wiadomości, sprawdzianu praktycznego, kolokwium, egzaminu, etc.
  3. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest:
  Certyfikat i zaświadczenie według wzoru Organizatora obejmujący swą treścią miejsce, Organizatora, wykładowcę, datę oraz przedmiot szkolenia, prawo wykonywania zawodu Uczestnika oraz ewentualnie inne szczegóły; lub
  4. Podstawą odmowy potwierdzenia przez Organizatora ukończenia przez uczestnika szkolenia może być negatywny wynik sprawdzenia, o którym mowa w postanowieniach poprzedzających, brak uczestnictwa uczestnika we wszystkich (całych) zajęciach objętych programem danego szkolenia lub istnienie zaległości płatniczych uczestnika (albo podmiotu zgłaszającego uczestnika na szkolenie) wobec Organizatora. Odmowa wydania uczestnikowi, w takich okolicznościach, potwierdzenia ukończenia szkolenia nie będzie traktowana jako niewykonanie albo nienależyte wykonanie przez Organizatora jego zobowiązania.
 • 15 POUFNOŚĆ INFORMACJI

1.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności dane techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy DziczeJemy Sp. z o. o. – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
2. Zobowiązanie powyższe dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i nie wykorzystywania informacji oraz dokumentacji określonej poniżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
3. Informacje poufne obejmują w szczególności:
a) Dane osobowe 
3.1. Informacje techniczne i technologiczne
a) Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposażenia, narzędzi,
b) Informacje dotyczące stosowanych procedur, w tym procedur Zintegrowanego Systemu Zarzadzania,
c) Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak również wszelkich aktywów organizacji, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.
3.2. Informacje handlowe
a) Stosowane ceny na usługi, ceny zakupów materiałów i akcesoriów,
b) Informacje dotyczące bazy dostawców materiałów i usług oraz stosowanych cen,
c) Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
d) Informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w szczególności z partnerami zagranicznymi. 3.3. Informacje ekonomiczno-finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą
a) Informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,
b) Informacje dotyczące organizacji spółki i jej stanu prawnego,
c) Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,
d) Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,
e) Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
f) Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
g) Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,
h) Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
i) Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,
j) Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych oraz lokalizacji aktywów Spółki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe, pieczęcie, klucze itp.
3.4. Postanowienia powyższe nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od DziczeJemy, które:
a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;
b) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji
d) zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych ze współpracą.
3.5. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa obowiązuje również przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu szkolenia i obowiązywania dotyczącej szkolenia umowy.
3.6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 • 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator i dane kontaktowe Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest spółka pod firmą DziczeJemy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: 20-704 Lublin; Wojciechowska 5A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042606, posiadającą NIP:712-345-71-72, REGON: 525606549; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu e-mail kontakt@dziczejemy.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
  2. Przetwarzanie danych
  3. Administrator może przetwarzać dane uczestnika szkolenia w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,
  b) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z uczestnikiem szkolenia umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,
  c) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości.
  4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy przez Organizatora.
  5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  6. Okres przechowywania danych
  a) Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
  b) Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli uczestnik szkolenia zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tym celu.
  c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe uczestnika szkolenia będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
  6. Przekazywanie danych
  6.1 Jeśli uczestnik szkolenia wyraził zgodę przekazanie danych, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  6.2. Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być przekazywane innym spółkom, w tym powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem, tj. firmom
  a) DziczeJemy Sp. z o. o., ul.Wojciechowska 5A 20-704 Lublin
  b) GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja Nip: EL116542763
  6.3. Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, ajentom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłączenie zgodnie z poleceniami administratora.
  6.4. Dane osobowe uczestnika szkolenia nie będą udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  6.5. W oparciu o przetwarzane dane osobowe uczestnika administrator nie będzie podejmował wobec uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  7. Prawa uczestnika szkolenia
  7.1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do;
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik szkolenia może przesłać te dane innemu administratorowi.
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
  e) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym administratorowi wywiązanie się z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów związanych z archiwizacją danych o przeprowadzonych szkoleniach. Zgodę można odwołać w każdym czasie w lokalu administratora lub wysyłając e-maila na adres: kontakt@dziczejemy.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
  7.2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz w zakresie koniecznym do zachowania dokumentacji szkolenia bez naruszenia przepisów związanych z archiwizacją danych o przeprowadzonych szkoleniach. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 • 17 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000, w obiektach Organizatora GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja Nip: EL116542763 i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego [monitoring]:
  2. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Uczestnika szkolenia w zakresie monitoringu jest i GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja Nip: EL116542763
  3. Dane osobowe Uczestnika szkolenia będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w firmę GReco PRODUCTS., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Biorąc udział w szkoleniu i wchodząc na obszar objęty monitoringiem Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania danych osobowych monitoringu przez firmę GReco PRODUCTS
  5. Odbiorcami danych osobowych w zakresie monitoringu mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
  6. Dane osobowe w zakresie monitoringu są zapisywane są w sposób ciągły z dostępnością w czasie do 14 dni od momentu zapisu i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zarejestrowane..
  7. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 8. Dane osobowe Uczestnika szkolenia nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika szkolenia nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

 

 • 18 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji i kwalifikacji oraz uczestnictwa w szkoleni, przez Dziczejemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042606, posiadającą NIP:712-345-71-72, REGON: 525606549, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, oraz firma GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja Nip: EL116542763; adres e-mail: kontakt@dziczejemy.pl , tel. 535-096-385 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany, że zgodę może wycofać w dowolnym momencie oraz że ma prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie, z wyłączeniem danych, których przetwarzanie jest niezbędne dla celów związanych z wykonywana działalnością leczniczą i ochroną praw Pacjentów.

 • 19 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Dziczejemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042606, posiadającą NIP:712-345-71-72, REGON: 525606549; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN.; adres e-mail: kontakt@dziczejemy.pl , tel. 535-096-38, oraz firma GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja Nip: EL116542763 i oświadcza, iż podane przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.

 • 20 ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dziczejemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042606, posiadającą NIP:712-345-71-72, REGON: 525606549; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN.; adres e-mail: kontakt@dziczejemy.pl , tel. 535-096-385, oraz firma GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja Nip: EL116542763 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.

 

 

 

 • 21 ZGODA NA UŻYWANIE WIZERUNKU
 1. Na podstawie przepisu art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904), Uczestnik szkolenia wyraża zgodę i zezwala na używanie przez spółki:
  a) Dziczejemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin KRS 0001042606 ;
  b)„ GReco PRODUCTS Pinelopis Delta 4 EVOSMOS 56224 Thessaloniki /Grecja
  Nip: EL116542763
  wszelkich wizerunków Uczestnika (dalej: „Wizerunek”), w zakresie obejmującym w szczególności:
  (1) opracowania treści i formy wizerunku oraz przygotowanie wizerunku do integracji z dowolnymi formami przekazu
  2) publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej, poprzez nadawanie strumieniowe (streaming), video on demand (VOD), udostępnianie do pobrania (downloading) i wszelkie techniki pokrewne; w tym także za opłatą (w tym poprzez wyświetlanie reklam) lub nieodpłatnie;
  (3) decydowanie o publikowaniu, w tym pierwszym opublikowaniu danego wizerunku.
  2. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o ukończeniu szkolenia oraz swojej fotografii na wszelkich nośnikach Organizatora, w tym na stronie internetowej oraz w albumie szkoleń Organizatora, a w tym zakresie zobowiązuje się nie żądać usunięcia swoich danych osobowych w związku ze zgodami udzielonymi w ustępach poprzedzających.
  3. wyraża zgodę i zezwala na to, że prawa do wszelkich wytworów, efektów i innych przedmiotów praw, które powstały w związku z korzystaniem przez Korzystającego z Wizerunku, będą przysługiwać wyłącznie Organizatorowi.
  4. wskazuje, że zgody i zezwolenie określone w treści niniejszego dokumentu dotyczą korzystania przez Organizatora z Wizerunku dla wszystkich celów związanych z działalnością Organizatora, w tym z promowaniem, reklamowaniem, oferowaniem i wykonywaniem usług medycznych i innych świadczeń leczniczych, medycznych, paramedycznych, kosmetycznych lub o podobnym charakterze;
  5. potwierdza, że zgody i zezwolenie określone w treści niniejszego dokumentu są nieodpłatne; 6. zastrzega, że zgody i zezwolenie określone w punktach poprzedzających zostają udzielone na czas nieokreślony i mogą zostać odwołane przez Uczestnika w każdym czasie – przy czym Uczestnik szkolenia zobowiązuje się, iż nie cofnie takiej zgody i zezwolenia (tj. cofnięcie nie będzie miało skutków) w odniesieniu do czynności (postaci użytku) już przez Or4eganizatora dokonanych albo zainicjowanych (np. w formie nabycia albo zamówienia materiałów zawierających wizerunek, zlecenia ich upubliczniania itp.) przed otrzymaniem pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody i zezwolenia.
 • 22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkoleń lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników w jakikolwiek sposób informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w tym w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
  2. Organizator nie odpowiada za środki pieniężne, dokumenty oraz inne cenne rzeczy pozostawione przez uczestnika szkolenia w miejscu przeprowadzenia szkolenia. W przypadku rzeczy przekraczających wartość 500 złotych uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi w celu zabezpieczenia.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.
  4.Uczestników obowiązuje punktualność, w szczególności podczas szkoleń związanych z przemieszczaniem się i zależnością od środków transportu, godzin parkingów i umówionych spotkań. W razie nie stawienia się punktualnie uczestnika na ustalonej godzinie zbiórki, ma on obowiązek na własny koszt dotrzeć na kolejne miejsce spotkania.
 • 23 NOTA PRAWNA
 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Organizatora, albo na jakichkolwiek forach lub nośnikach, w szczególności informacyjnych, edukacyjnych, lub reklamowych, jak też forma wyrażenia takich treści, w tym prezentacje, materiały, skrypty oraz wykłady, są przedmiotem wyłącznych praw przysługujących Organizatorowi, albo osobom trzecim, i podlegających ochronie prawnej. Owe treści i formy zostały przy tym zindywidualizowane w sposób identyfikujący Organizatora, osoby trzecie z nim powiązane i jego przedsiębiorstwo. W związku z powyższym, nagrywanie wykładów, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie albo jakiekolwiek inne przetwarzanie lub wykorzystywanie tych treści albo form, albo treści lub form, a także rodzących do nich podobieństwo jest zabronione, może skutkować odpowiedzialnością prawną, w szczególności opartą na przepisach Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509) albo też przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233). 2. Prawo własności intelektualnej związanej ze zrealizowanym i odbytym szkoleniem, w tym wszelkie dane, pliki graficzne, zdjęcia i pliki video przysługują wyłącznie Zleceniodawcy, a uczestnicy mogą z nich korzystać wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Organizatora pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
 • 24 PROCEDURY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU WIRUSEM Covid-19 SARS-CoV-2
 1. Uczestnik zobowiązany jest zachować zasady bezpieczeństwa i stosować się do procedur przeciwdziałania zakażeniom, w tym przeciwdziałania zakażeniu wirusem Covid-19, powszechnie obowiązujących na podstawie aktów prawnych oraz wynikających z procedur obowiązujących u Organizatora lub przez niego narzuconych w miejscu odbywania szkolenia.
  2. Podejmując decyzję o udziale w szkoleniu, przez co rozumie się udział w każdych zajęciach, tj. sesjach i seminariach, wykładach, ćwiczeniach oraz zabiegach, jak też innych formach kształcenia oraz organizacji czasu na terenie wykonywania szkolenia, Uczestnik wyraża zgodę na udział innych Uczestników, Pacjentów oraz innych osób, w tym obsługujących szkolenie i bierze na siebie całkowite ryzyko i pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki pozostawania w kontakcie z osobami mogącymi być nosicielami wirusa Covid-19, jak też być samemu jego nosicielem, w tym zarażenia się tym wirusem lub zarażenia innych osób. Uczestnik oświadcza, iż w takich wypadkach nie będzie występował do Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności ze skutków mogących wyniknąć z tego tytułu. .
 • 26 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Poprzez przystąpienie do szkolenia Uczestnik akceptuje powyższy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem szkoleń udziela Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@dziczejemy.pl, lub telefonicznie pod numerami telefonów:535-096-385 .
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2024 roku.
  4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolny sposób i w każdym czasie.